REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI „PerłaGym” w Nowinach

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Zarządcą Siłowni „PerłaGym” jest Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach.
 2. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 6.00 – 22.00.
 3. Użytkownikami Siłowni mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postawienia niniejszego regulaminu poprzez zakup biletu wstępu lub karnetu czym zobowiązały się do jego stosowania.
 4. Instruktorzy oraz inni pracownicy obsługi Siłowni mają prawo wydawać użytkownikom polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym a użytkownicy zobowiązani są do ich respektowania. Niezastosowanie się do
  poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Bez zgody Dyrekcji GOK Perła, zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnych, indywidualnych zajęć i treningów personalnych.
 6. Do przeprowadzania treningu na siłowni „PerłaGym”, uprawnieni są wyłącznie instruktorzy zatrudnieni w GOK Perła.
 7. GOK Perła, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników.
 8. GOK Perła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.
 9. Użytkownicy Siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1.  Z zastrzeżeniem pkt. 2, z Siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych . Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w kasie obiektu prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Grupy szkolne mogą korzystać z siłowni jedynie pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.
 4. Użytkownicy Siłowni zobligowani są posiadać: strój sportowy, zmienne obuwie sportowe, ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który należy rozkładać na urządzeniach.
 5. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 6. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 7. Na terenie Siłowni zabrania się: biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni), używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem w tym rzucania sprzętem o podłogę, wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.), wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych
  lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu, palenia e-papierosów, robienia zastrzyków, wszczynania fałszywych alarmów, niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni, zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń, wprowadzania zwierząt, wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń do godziny 21.45.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

 1. Warunkiem korzystania z Siłowni jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub karnetu. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego wejścia na siłownię w ciągu 15 min od chwili zakupu.
 3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia paska z transponderem użytkownik zobowiązany jest uregulować należność z tego tytułu w kwocie 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za sztukę.
 4. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Siłowni „PerłaGym”
 5. Do zakupu biletów oraz karnetów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 6. Karnety terminowa ważne są 31 dni dla wersji „open” i 62 dni dla karnetów dwumiesięcznych, licząc od daty zakupu.
 7. Karnet open jest przypisany do jednej osoby. Zabrania się udostępnienia go innym osobą pod rygorem jego utraty.
 8. Karnet ilościowy może być wykorzystywany przez więcej niż jedną osobę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z Siłowni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 2. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu przez Użytkowania Zarządca może anulować karnet terminowy jak również odmówić sprzedaży karnetów na przyszłe okresy.
 3. W przypadku kradzieży sprzętu lub jego elementów Użytkownik obok obowiązku naprawienia szkody w całości zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Zarządzającego kary umownej w kwocie 500 zł (pięćset złotych).
 4. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach z zachowaniem formy pisemnej.
 5. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora GOK Perła w Nowinach.